Konkurenční doložka je často neplatná

Při podpisu pracovní smlouvy můžete být vyzváni k tomu, abyste podepsali také tzv. konkurenční doložku. V horším scénáři se jedná o jedno ze závěrečných ustavení ve smlouvě, které je psáno malým písmem. Ne vždy však zaměstnavatel zformuluje konkurenční doložku podle zákonných předpisů a konkurenční doložka může tak být neplatná. Zaměstnanec ani zaměstnavatel jí pak nejsou vázáni.

Článek je vhodný pro zaměstnance, kteří se chtějí ujistit, zda je daná konkurenční doložka ve smlouvě platná a jaké povinnosti mají. Ocení jej také všichni podnikatelé, kterým bude vysvětleno, jak správně zformulovat konkurenční doložku a jak přistupovat k jejímu uzavírání.

Co je to konkurenční doložka

Konkurenční doložka je upravena v §310 a §311 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Její pravidla se aplikují jak pro pracovní vztahy založené pracovní smlouvou či dohodou (DPP a DPČ), tak na obchodní vztahy založené obchodní smlouvou (tedy pro OSVČ a podnikatele).

Upozornění: Přestože jste OSVČ, živnostník či podnikatel, některá ustanovení Zákoníku práce se na vás stále vztahují (příkladem je např. právě konkurenční doložka či zákaz schwarz systému, atp.).

Konkurenční doložka má za cíl chránit zaměstnavatele, resp. jeho know-how. Doložka de facto zamezuje zaměstnanci, který disponuje firemním know-how, aby v případě jeho výpovědi využil těchto znalostí v konkurenčním boji.

Zákonná úprava konkurenční doložky

Pokud podepíšete konkurenční doložku, zavazuje vás po dobu maximálně jednoho roku zdržet se jakékoli výdělečné činnosti, která je shodná s činností zaměstnavatele (či taková, která by byla soutěžní, čili konkurenční). V praxi to znamená, že nesmíte zejména působit ve stejném oboru jako váš zaměstnavatel.

Konkurenční doložka na více jak 1 rok je neplatná

Upozornění: Často se můžete setkat s případy, kdy vám konkurenční doložka zakazuje činnost na více než jeden rok. Takto upravená doložka, přestože je podepsána oběma smluvními stranami, je neplatná.

Konkurenční doložka musí obsahovat peněžité vyrovnání

Zaměstnavatel má navíc povinnost poskytovat zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Velmi často však dochází k tomu, že zaměstnanec neobdrží žádné peněžité vyrovnání. V případě, že vám zaměstnavatel nevyplatí minimálně 1/2 průměrného měsíčního výdělku do 15 dnů od uplynutí splatnosti, doporučujeme ho písemně vyzvat, aby splnil své zákonem stanovené povinnosti. Pokud k tomu ani po vyzvání nedojde, zašlete zaměstnavateli doporučeně svoji výpověď ke konkurenční doložce. Dohodou nejste vázání následující měsíc po doručení výpovědi.

Součástí konkurenční dohody bývá často smluvní pokuta. V případě porušení zaměstnance zdržet se konkurenční činnosti, je povinen smluvní pokutu zaměstnavateli zaplatit. Upozorňujeme, že zaměstnavatel by měl stanovit výši smluvní pokuty přiměřeně s ohledem na chráněný obsah a délku ochrany. V případě sporu může soud výši smluvní pokuty snížit. Pokud zaměstnanec zaplatí smluvní pokutu, není dále povinen zdržet se konkurenčních aktivit a může začít oprávněně podnikat ve stejném oboru.

Kdy je konkurenční doložka neplatná

Mimo výše uvedené případy doporučujeme dát si pozor na následující situace. Jakmile je totiž konkurenční doložka neplatná, nevyplývají z ní žádná práva a povinnosti oběma stranám. Obě strany se mohou tedy chovat tak, jakoby k podpisu vůbec nikdy nedošlo.

Konkurenční doložka musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. Písemně znamená také e-mailem (pozor, to však může vyvolat důkazní problémy), v žádném případě ne však ústně. Konkurenční doložka může být součástí pracovní či jiné smlouvy či může být sjednána tzv. samostatně (na zvláštním papíru).

Konkurenční doložku není možné vyžadovat po pedagogických pracovnících školských zařízení a sociálních služeb (případné podepsané konkurenční doložky jsou neplatné). Výjimkou jsou soukromé školy, kde jsou konkurenční doložky platné.

Shrnutí | To nejdůležitější z konkurenční doložky

 • Vyskytuje se jak v pracovních, tak v obchodních vztazích.
 • Chrání zaměstnavatele před únikem know-how.
 • Zaměstnanec nesmí vykonávat stejnou či soutěžní činnost.
 • Nejdéle po dobu 1 roku (nelze ani smluvně prodloužit).
 • Nemohou ji uzavřít pedagogičtí pracovníci.
 • Zaměstnanec je povinen vyplácet zaměstnanci peněžité vyrovnání.
 • Zaplacením smluvní pokuty konkurenční dohoda „zaniká“.

Svět, kde se nenarodili – kapitola II.

Fotografie “Radiant” od “Jon Bunting” licencovaná pod CC BY 2.0.
Fotografie “Radiant” od “Jon Bunting” licencovaná pod CC BY 2.0.

Možná, že přece jen měl dědeček pravdu. Černý jezdec v kápi s pláštěm bouřkových mračen zdvihající amendový meč. Tak to není pověra a Druhý ostrov by mohl skutečně existovat.

Zelené oči Dayera se rozjasnily a jeho tep zrychlil. V konečkách prstů cítil, jak mravenčení ustupuje a jeho citlivost se zvyšuje. Jeho vnímání se vteřinu po vteřině stupňovalo. V myšlenkách se ale vrátil v čase na místa, kde pravidelně sedíval s dědečkem, který mu dlouhé hodiny vyprávěl.

Tehdy se Dayerovi zdálo, že si dědeček občas vymýšlí. Jeho historky byly totiž o moc neuvěřitelnější než ty, které slýcháváte v hospodách anebo od přátel po několika medovinách. Dědeček však vždy své příběhy začínal a končil stejně, totiž, že se skutečně takto staly. S jeho vážným obličejem tak Dayer jako malý kluk nemohl poznat, kdy dědeček hraje hru a dělá si srandu anebo, kdy vypráví, co skutečně zažil. Některé příběhy pro svoji neskutečnost upadly v zapomnění, jiné se staly rodinnou legendou.

Černého jezdce s amendovým mečem si Dayer však pamatuje velmi dobře, protože mu dědeček kdysi dal svitek právě s pečetí zobrazující tajemného jezdce. Byl to dar před tím, než se dědeček vydal ke zlatavým skřítkům. Je to už mnoho let zpátky, ale ten obraz má Dayer stále před sebou.

Byla to poslední chvíle, kdy dědečka viděl. Tehdy se ještě bál, že se stane něco špatného. Nedokázal předvídat budoucnost, neměl zlé tušení ani hrozivé vidiny. Jen měl strach, že se něco stane. Svitek s pečetí od té chvíle nosí stále při sobě, pro Dayera to je dědečkův odkaz, ztělesnění především jeho moudrosti

Tak jako všichni ostatní, neví, co se tehdy stalo u zlatavých skřítků. Mnozí usilovně pátrají a hledají odpovědi. Podléhají lidským touhám a vnitřnímu chtíči dozvědět se „proč“. Dayer ale nepátrá.

Přestože nezná přesné odpovědi, ví toho dost na to, aby dokázal odvodit, co se pravděpodobně přihodilo. Dědeček ho naučil, že se má co nejméně zdržovat otázkami typu „proč se to stalo“ a „jak se to stalo“. Důležitější totiž je, jestli to dokáže vyvolat následky a jaké. V okamžiku se Dayer vrátil zpátky do chladné stmívající noci.

Setkání s temným jezdcem

Hejno havranů se prohnalo nad jeho hlavou bez jediného kráknutí. Svými křídly na chvilku rozehnaly těžký vzduch, který se má ve zvyku držet blízko ruin.

Kouzlo přírody anebo černá magie?

Dayer si upnul koženou vestu a vytáhl svůj meč. Přestože podobných míst prošel už desítky, začal být o trochu více nervózní. Podezřelý klid a vkrádající se mlha z nedalekých hvozdů jen přidala na tajemné atmosféře.

To nebylo však nic výjimečného, ale vědomí, že se během několika minut postaví tváří v tvář černému jezdci bylo neuvěřitelně zneklidňující. Nevěděl přesně, co ho čeká.

Doufal, že svitek od dědečka bude vstupním klíčem a boji se tak vyhne. Vyloučit jej však ale v tuto chvíli nemohl. Byl připraven obětovat vše.

Jeho okamžik přišel. Cestoval celé týdny, aby se dostal až sem. Poslední místem jeho osobní ságy byly právě ruiny na Jižním svahu, posledním cípu ostrova. Lehkým krokem se z levé strany přiblížil ke zlomenému sloupu. Přitiskl se zády a několik vteřin vyčkával.

Celým tělem mu teď prolítl šíp adrenalinu. Přikrčený k zemi se Dayer obezřetně vydal k dalšímu sloupu, který tvořil se svými menšími sourozenci kamennou triádu. Stále žádné zvuky, Dayer nedokázal odposlechnout vůbec nic. Zdálo se, že přízemní mlha tlumí veškerý hluk. Klesající tma navíc znepříjemňovala vizuální kontakt.

Dayer byl ale trénovaný, častokrát bojoval právě v noci a jeho orientace se za poslední roky výrazně zlepšila. Dobře se naučil využívat neznámého terénu, což je u velké spousty dobrých bojovníků jejich přední slabina. Maximálně soustředěný vykoukl směrem k místu bývalé svatyně. Noční klid byl sžírající. Nemohl dále čekat, vyrazil přímo do centrální části.

Stačily ale dva kroky a v tu chvíli jakoby se zastavil čas a všechny přírodní živly věnovaly pozornost právě Jižnímu svahu. Měsíční svit byl pohlcen černými mračny, která se plnila záblesky. Hejno havranů začalo z dálky skořepě krákat a kroužilo nad ruinami.

Když se Dayer podíval vzhůru hejno havranů vytvořilo dvojsečný rotující kruh. Tyto chvíle rozhodně nepřipomínaly žádné přírodní úkazy, zcela jistě se jednalo o magii. Dayer tušil, že má pouze několik vteřin, aby zmizel z centra dění. Cesta zpátky byla stále kratší než přes ruiny svatyně.

Rozběhl se a v otočce ještě stihl sáhnout do kapsy pro malý lektvar. Byl to jeho oblíbený Xifex, fialový lektvar pro zrychlené reflexy. Jen, co se však Dayer otočil a začal nabírat rychlost, zastoupil mu cestu černý jezdec. Kůň se zdvihl na zadní, aby ukázal svoji odvahu a zároveň zastrašil nepřítele.

„Zahoď svůj meč!“ křikl hlubokým hlasem jezdec.

Dayer pocítil z jeho hlasu silnou nadřazenost. Na takový přístup si nikdy nezvykl a podobné řeči si nikdy nenechal dlouho líbit. Nabýhala mu z toho husí kůže. Stále nevěděl s kým se vlastně setkal, do obličeje jezdci neviděl.

Bylo však patrné, že měl lidskou postavu a jeho oči mu nesvítily, mohl by to být přece jenom člověk, utěšoval se Dayer.

Strážci rovnovány a bran do jiných světů

 

„Řekl jsem, zahoď svůj meč!! Nebo budeš litovat!“ naléhal temný jezdec na Dayera.

Dayer se nedokázal odhodlat vzdát se své zbraně. Ztráta meče by pro něj představovala obrovskou nevýhodu.

Jezdec marně nečekal, mávl levou rukou a Dayer ztratil kontrolu na mečem, který byl v tu chvíli odhozen několik metrů daleko.

„Grrrrr“, zabručel Dayer.

Nesnášel magii. Jeho staří kamarádi se mu vždy vysmívali – o Dayerovi totiž každý věděl, že nesnáší kouzla, ale jednoho dne se jimi začal učit – proto bylo vždy o zábavu postaráno, když řeč zabrousila na Dayera jako důkaz toho, že nenávist může přerůst v mnohé podoby.

Černý jezdec začal kolem sebe máchat rukama. Dayer pocítil malé chvění. To není dobré, pomyslel si. To sakra není dobré.

„Mám svitek s pečetí černého jezdce!“ zakřičel Dayer tak, aby jezdce vyrušil.

Chvění se stupňovalo, začal foukat vítr a šumění listů z nedalekého hvozdu bylo slyšet až k ruinám. „Mám svitek s pe….“

„Předlož mi ten svitek, o kterém mluvíš.“

Jezdec seskočil z koně a přistoupil k Dayerovi na vzdálenost asi 2 metrů. Dayer ve svém batohu svitek nahmatal a s opatrností mu jej podával. Jezdec v kápi nastavil dlaň, levou rukou lehce zatřesal a v další vteřinu už držel světle modrou světelnou kouli, která osvěcovala nejbližší okolí.

Ani teď ale Dayer nedokázal rozpoznat rysy ve tváři jezdce. Jeho kápě a úhel postavení bránily získat Dayerovi jakékoli vodítko.

„To není tvůj svitek! Kde jsi ho získal?“

„Ehmm, vlastně je to můj svitek!“

„Není! Ptám se tě, kde jsi k němu přišel?“

„Dal mi ho jeden starý pán…“

„Jak se jmenoval?“

„Dobře, byl to můj dědeček.“

„Ty víš, co se nese ten svitek?“

Dayer se na chvíli zamyslel. Měl pocit, že už to bylo dost otázek na první kolo. Přestože černý jezdec naléhal, Dayer nabíral stále větší jistoty.

„Nevím, co je psáno ve svitku. Vím ale, co napsala historie za poslední měsíce na tomto světě. Vím o poslední bitvě i o bráně.“

„Víš kdo jsem? Znáš temné jezdce?“

„Ano, znám. Hlídáte brány, které vedou na druhé světy. Máte odvěké poslání neporušit rovnováhu Dobra a Zla.“

Jezdce poslední odpovědi překvapovaly. Vypadá to, že svitek byl pouze začátek. Tušil, že toho ví ale ještě více než říká.

„Proč tedy přicházíš do Jižního svahu k ruinám, na samý konec ostrovního světa?“

„Však dobře víš!“

„Neznám tvé vnitřní touhy a potřeby.“

„Víš, proč jsem tady!“

„A ty zase dobře víš, že ti to nemohu dovolit, oč mě žádáš!“

„Nešel jsem tisíce kilometrů pro nic!“

„Nemohu tě pustit! Dobře to víš! Nikdo nesmí tam ani zpět!“

„Jasně, zachování rovnováhy. Víš jaká je rovnováha? Ukážu ti jí! Doba, kdy sluneční paprsky rychle uskakují deštivým mračnám, kdy vesnice za vesnicí jsou vypalovaný jen pro potěšení těch druhých. Živelné katastrofy už nejsou přírodní, ale jsou využívány černou magii. Každý den můžeš slyšet stovky lidí naříkat, ztratili své domovy, své přátelé v nelítostných bitvách, které měly osvobodit ostatní. Váhy jsou už dlouho nakloněné. Tma je pánem a rozhoduje o tom, kdy vyjde slunečný kotouč. Tohle…tomuhle říkáš rovnováha?“

„Dobro a zlo už věky bojuje o převahu. Není to nijak výjimečné, že čas od času vítězí Zlo, karty se zanedlouho obrátí a druhá strana vždy najde a využije slabinu protivníka. Váhy se nakloní zase zpět. Součástí rovnováhy je i oddělení světů, to dobře víš. Brány jsou určené jen pro jezdce a pro poslední bitvu. Tato pravidla nemůžeš měnit. Jsme součástí rovnováhy, ty i já.“

„Pravidla se už dávno změnila! Nemůžeme bojovat podle starých pravidel. Zlo vytvořilo nová. Ovládá celý ostrov, má neomezené zdroje. Je jen otázkou času, kdy nalezne způsob, jak cestovat mezi světy! Cožpak to jezdcům není jasné?“

„Cestovat mezi světy lze jen branami. Tato pravidla jsou položena mnohem výše než si myslíš.“

„Vážně? Tak mi řekni, kdo vytvořil ty brány?“

„Naši předci. A my jako jejich synové brány střežíme.“

„Nečině se díváte, jak zlo vyvražďuje poslední zbytky dobra, které zbyly na tomto světě. Lidským bytostem toto nečinné přihlížení rve srdce! Kéž byste to také cítili, okusili si ten pocit, byť jen na několik chvil.“

„Nejsme Bohové, abychom řídili lidský osud či osud jakékoli jiné rasy!“

„Máš pravdu, Bohové nejste – Ti by toto nikdy nedopustili!!“

Svět kde se nenarodili – kapitola I.

Fotografie “Radiant” od “Jon Bunting” licencovaná pod CC BY 2.0.
Fotografie Radiant od Jon Bunting licencovaná pod CC BY 2.0.

Je to ta chvíle, kdy zavřete oči a vstoupíte do jiného světa. Kolotoč hodin jakoby se zastavil a my cítíme, jak se nás naše vlastní já chystá opustit. Pomalu a nenásilně ukročí a lehce se vznese. Zavíráme oči před světlem, které bývalo naší spásou. Opouštíme pole, která byla naším domovem.

Tajemství ztraceného ráje

Náš ráj se stal ztracenou zemí, které byla sebrána všechna tajemství, a tak skoře umírá v posledních dnech. Poslední vteřiny ještě vnímáme tíhu a odpovědnost našeho bytí, ale netrvá dlouho, kdy se vzdáváme a opouštíme své údolí. V těchto chvílích už nepřemýšlíme, naše tělo podlehlo myšlenkám a myšlenky se smířily s realitou.

Nejsme v pozici, kdy něco ztrácíme, neboť jsme už dávno ztratili to, oč jsme tak usilovně bojovali. Nevzdáváme se svých cílů, nevzdáváme se svých nadějí a snů. Neopouštíme své blízké. Prostě jen nastal čas, abychom vykročili jiným směrem. Mít sílu zavřít oči přede vším a nechat se unášet proudem se nachází v kritické poloze lidské odvahy. Je to síla srdce nikoli racionálního uvážení, jsou to chvíle, které vycítíte, nikoli chvíle, které dokážete spočítat, že skutečně nastanou.

Mluví se o dnech, které rychle přicházejí a naopak se zdráhají mermomocí odejít. Vycítit a načasovat naše rozhodnutí není otázkou tréninku. Na tomto světě jsou věci, které se nenaučíte. Jsou uvnitř vás a v průběhu svého života je musíte probudit. Buď vy anebo někdo jiný.

Okolnosti, které nás přinutí

Někdy se stane, že vás okolnosti přinutí k rozhodnutím, pod která se nechcete zařadit. Dobro a zlo se dokáže pohybovat v odvěkých scenérií na jednom či druhém konci pravdy a lži. Je na nás, abychom si vždy vybrali. Jsou ale dny, kdy si nemůžeme vybrat. Jsme nuceni se rozhodnout v rozporu s tím, čemu věříme. Nemůžeme důvěřovat našim smyslům, nemůžeme důvěřovat svému odhadu, celé tělo, mysl a snad i sama duše nás klame a stojí proti nám. Ti z nás, kteří dokázali vycítit pochybení, ti, kteří nejsou zaslepeni a dokáží se dívat nejen shora, ale především z hlouby všeho dění, ti, kteří v sobě najdou tuto odvahu se stávají nepochopenými a zrádci ve vlastních řadách. Není jich mnoho. Jen několik vždy unikne, jen několik má tak obrovskou vášeň a touhu žít pro někoho, že obětuje své dřívější já. Ztratí všechno, aby jinde našli snad něco ještě lepšího.

Není to válka, není to boj, je to paprsek života

Toto není válka. Není to ani boj. Je to paprsek života, který se Dayner rozhodl žít. Jeho rozhodnutí ale nebylo jeho vlastním. Nežije životem tak, jak bývalo zvykem. Historie mu určila směr a dráhu, která ho však během posledních dnů dovedla na samý konec světa.

Jak přilákat motýli právě na Vaši zahradu?

motýly

Sledovat motýli na zahradě, jak přeletují z jedné květiny na druhou, pozorovat je ze vzdálenosti, kdy vidíte jejich tykadélka a sosáky, to je opravdové kouzlo jara a léta.

Současně s květinami produkujícím nektar je ale potřeba pěstovat i květiny, kterými se živý larvy. Zažijete tak neobyčejný kruh přeměn, nejprve z vajíčka na larvu, která se posléze zakuklí a konečně jednoho dne z ní vyletí nádherný motýl.

Přinášíme vám několik typů, kterými rostlinami přilákat „ty malé barevné“ a které rostliny je udrží na vaší zahradě.

Jak přilákat motýly?

1. Krok – Květiny pro motýli i larvy

Existuje mnoho druhů květin, které přilákají motýli. Ujistěte se však, že květiny vybíráte z obou kategorií. Pro motýly květiny s nektarem a pro larvy hostitelské rostliny. Uvádíme zde jen známější druhy, kompletní seznam můžete najít na níže uvedených odkazech. Samotné rostliny či jejich semena můžete koupit v kterémkoli květinářství.

2. Krok – Nezapoměňte na motýlí keř

Jedna ze známých nektarových rostlin je trvalka „motýlí keř“ (rod komule, rostlina podobná šeříku). Každým rokem se hojně vyskytuje, a to v nejrůznějších barvách a velikostech.

3. Krok – Přilákejte motýli do své zahrady

Pampeliška, šalvěj, sedmikráska, koniklec, dymnivka či čekanka jsou velmi běžné rostliny, které zaručeně přilákají do vaší zahrady spousty motýlů.

4. Krok – Hostitelské rostliny jsou nepostradatelné

Hostitelské rostliny jsou nepostradatelnou esencí pro ukládání vajíček motýla a následný život larvy. Mezi ty více známé patří klejicha hedvábná, petržel, kopr, mrkev nebo celer. Chcete-li přilákat konkrétního motýla, ujistěte se níže, kterou rostlinu je třeba pěstovat. Nezapomeňte že, speciální druhy motýlů vyžadují konkrétní rostliny.

5. Krok – Těšte se ze své zahrady

Nyní se už můžete jen těšit z vaší zahrady. Najdete-li na rostlinách lepící šťávu, můžete si být jisti, že jste svůj úkol splnili na jedničku.

Proč se zapojit do affiliate programu právních služeb online

Práce na dálku

[box type=“shadow“ ]Affilákům se otevřela možnost propagace nového oboru, a to právních služeb. Nečekejte ale žádné tradiční právní služby poskytované advokátní kanceláří, která působí jen v oblasti své kanceláře. Mluvíme tu o právních službách online, které jsou poskytované po celé České republice. Pojďme si představit tento nový affiliate program právních služeb online.[/box]

Affiliate program Právní služby online

Renomovaná advokátní kancelář Kropáček Legal založila v roce 2014 specializovaný portál pro podnikatele s názvem PravoProPodnikatele.cz. Webové stránky zřetelně cílí na živnostníky, start-upy, online podnikatele a obecně freelancery (na volné noze).

Pokud máte podobnou cílovou skupinu, tento affiliate může být pro vás velmi zajímavý.

Technologie umožnila zásadní průlom v právních službách. Dnes už nemusíte hledat advokáta, který se nachází nedaleko Vašeho bydliště. Právní služby lze dnes poskytovat online, a to skrze e-mail, telefon či skype.

Pro affiliate partnery to je perfektní možnost, neboť předem ví, že žádný potenciální klient není ztracený. Nezáleží na tom, odkud klient pochází, kde bydlí či kde pracuje. Portál PravoProPodnikatele poskytuje právní služby online!

8 důvodů proč se zapojit

 1. Trh právních služeb je velmi lukrativní a skrývá velmi dobré odměny.
 2. Můžete propagovat online právní poradnu, kontrolu smluv, přípravu smluv na míru, obchodní podmínky pro eshopy, registraci ochranných známek a spoustu dalších služeb.
 3. Affiliate systém běží pod stabilním Affilboxem.
 4. Provize 10% s platností cookies 90 dnů.
 5. Právní služby posktuje renomovaná advokátní kancelář Kropáček Legal.
 6. Právní služby lze poskytovat online. Nezáleží tedy, odkud klient je.
 7. V případě zájmu si klient může domluvit schůzku přímo v kanceláři na Praze 2.
 8. Portál PravoProPodnikatele.cz má od klientů velmi pozitivní reference.

A navíc responzivní webové stránky

Potenciální klienty můžete posílat s affiliate odkazem klidně přes sociální sítě. Přestože přijdou na webové stránky PravoProPodnikatele.cz zobrazí se jim na tabletu nebo smartphone v pořádku, protože jsou optimalizované a responzivní.

Co vše je tedy připraveno pro affiláky?

[checklist]

 • Přehledné administrativní prostředí známého systému Affilbox.
 • Textové odkazy na konkrétní stránky právních služeb.
 • Řada bannerů, vč. hybridních formulářových bannerů s vyšší proklikovostí.
 • E-mailová podpora v pracovním týdnu i o víkendu.

[/checklist]

Pro koho je affiliate Právní služby vhodný?

Affiliate právní služby online není vhodný pro každého affiláka. Shlédněte připravený seznam těch, kteří mohou profitovat z tohoto affiliatu nejvíce.

 • E-magazíny o podnikání, start-upech, marketingu, právu či osobním rozvoji.
 • Blogy s tématy podnikání, marketingu a osobního rozvoje.
 • Provozovatelé krabicových e-shopových řešení.
 • Provozovatelé internetových fór s tématem podnikání.
 • Provozovatelé stránek se vzory smluv.
 • Marketingový specialisté.
 • Programátoři.
 • Grafici.

Z obecného hlediska mohou právní služby online využít všichni. Advokátní kancelář, která provozuje affiliate systém právní služby online je schopna poskytnout právní služby v téměř jakémkoli oboru. Webové stránky však cílí primárně na podnikatele. Pokud bychom chtěli míru konverze ještě více zvýšit, pak se zaměřte na online podnikatele, eshopaře a všechny ty, kteří něco prodávají přes internet. Prodej přes internet je výrazně regulovanou oblastí.

Provize pro affiliate partnery ve výši 10%

Provize z každé realizované objednávky je nastavena na 10%. Jedná se o výpočet 10% z částky bez DPH.

Platnost cookies je pro přivedeného návštěvníka 90 dní. Pokud tedy přesměrujete návštěvníka na affiliate odkaz, běží lhůta 3 měsíce během které může zadat svoji poptávku po právních služách. Pokud bude poptávka realizována, získáváte odměnu.

Počítání provize ve prospěch affiliate partnerů

Dobrá zpráva pro všechny affiliate partnery je, že 3 měsíční lhůta reaguje na dobu, kdy potenciální klient zašle svoji poptávku. Následně tedy probíhá komunikace klient – advokátní kancelář a celá záležitost se může realizovat o další měsíc později. Affiliate partner však stále získává provizi, přestože objednávka byla realizována např. až 4.měsíc. Rozhodující ale je, že první e-mail od klienta přišel v období 3 měsíců platnosti cookies.

Okamžitá výplata po dosažení 500,-Kč

Pro affiliate partnery je připravena výplata provize po dosažení částky 500,-Kč. Výplata provize není zbytečně prodlužována a probíhá obratem.

3 jednoduché kroky jak začít

 1. Registrujte se do affiliate programu právních služby online provozované skrze PravoProPodnikatele.cz.
 2. Vyberte si texotvý odkaz anebo banner. Zobrazí se Vám HTML kód.
 3. Vložte tento HTML kód na svůj web, do e-mailu anebo na sociální sítě.

Máte otázky k affiliate programu anebo problém s vložením kódu?

Oficiální informace najdete na stránce Affiliate spolupráce PravoProPodnikatele.cz. Najdete zde i kontakty. Neváhejte je s dotazem kontaktovat a rovnou si otestujte jejich podporu 🙂

Chystáte se koupit VZV? Srovnáváme vysokozdvižné vozíky – bazarové, repasované a nové

Pokud jste před rozhodnutím pořídit vysokozdvižný vozík, nepřehlédněte nedávno vydanou příručku Před nákupem VZV, která srovnává bazarové vozíky, vysokozdvižné vozíky po generální opravě i vozíky nové. Pokud tedy stále nemáte jasno v tom, který VZV je pro Vaši firmu ten právý, příručka bude pro Vás skvělým průvodcem.

Nákup vysokozdvižného vozíku je investice

Nákup vysokozdvižného vozíku je nepochybně investicí, a proto je třeba zhodnotit veškeré faktory a nákup nikterak neurychlit. Pořízení vysokozdvižného vozíku do budoucna ovlivní nejen samotný provoz firmy, ale také její finanční náklady. Vysokozdvižný vozík je stroj a je nezbytné počítat s určitými pravidelnými výdaji na údržbu a servis VZV.

Jednou z velmi užitečných informací je právě srovnání potenciálních nákladů, které budete mít při pořízení vozíku bazarového, repasovaného a nového.

Samotná cena vysokozdvižného vozíku není to jediné, za co zaplatíte

Fakt, že cena za pořízení vysokozdvižného vozíku není to jediné, za co skutečně budete platit, je třeba si uvědomit hned při samotném výběru VZV. Vozík je nutné vybírat s tím, že jej několik let budeme provozovat v určité zátěži a vzhledem k těmto faktorům počítat také náklady, které s provozem pochopitelně vzniknou.

Na první pohled vysoká cena, ale…

Na první pohled nevýhoda pořízení nového vysokozdvižného vozíku za vysokou cenu se může po několika letech bezproblémového provozu ukázat jako dobré rozhodnutí namísto rozhodnutí o pořízení bazarového vozíku za velmi nízkou cenu, ale neustále přerušovaný provoz kvůli technickým závadám a servisním opravám, které mají za následek zvýšenou investici do náhradních dílů, montáže a seřízení.

Výhody a nevýhody vysokozdvižných vozíků

Pokud se ale nový zahraniční vysokozdvižný vozík porouchá, náhradní díly nemusí být vždy dobře a rychle dostupné.

A přemýšlíte také při pořízení vysokozdvižného vozíku co s ním bude za 5 nebo 10 let? Takový nový vysokozdvižný vozík není možné generálkovat a končí se de facto u středně velkých oprav. Následně je nutné vozík odepsat a pořídit nový. Čeká vás tedy další velká investice. Zde mají výhodu vysokozdvižné vozíky Desta, které procházejí generální opravou a výsledkem je VZV s 70% nových náhradních dílů. Stroje od firmy Rosservis navíc získáte se zárukou 2 roky, tak jak jsou nabízeny standardně nové vysokozdvižné vozíky.

Který VZV je ten pravý?

Každý vysokozdvižný vozík má své výhody a své nevýhody. Nelze obecně stanovit, že tento nebo tamten vysokozdvih je lepší. Každý ze strojů má určité vlastnosti, které je nutné brát v potaz.

Tyto vlastnosti různých vysokozdvižných vozíků jsou porovnávány v přehledných tabulkách, které najdete právě v příručce Před nákupem VZV.

Pokud víte, že pronájem vysokozdvižného vozíku není pro Vás tou správnou volbou, pak si stáhněte příručku Před nákupem VZV, protože ta podrobně rozebírá, na co vše je dobré si dát pozor, pokud se rozhodujete mezi novým vozíkem, vozíkem po generální opravě anebo bazarovým vozíkem.

Odpovědnost za obsah provozovatele diskuzního fora

Fotografie “Unplugged - no computer, no internet, possible?” od “photosteve101” licencovaná pod CC BY 2.0.
Fotografie “Unplugged – no computer, no internet, possible?” od “photosteve101” licencovaná pod CC BY 2.0.

Provozovatelé diskuzních for se často trápí otázkou své odpovědnosti za obsah. Resp. otázka zní, zda provozovatelé diskuzních for odpovídají za vložené příspěvky a komentáře uživatelů. A pokud ano, pak do jaké míry.

Pokud provozujete diskuzní forum na internetu anebo se chystáte internetové forum založit, pak je tento článek přímo pro vás.

Právní předpisy pro odpovědnost za obsah provozovatele diskuzního fora

Nejrelevantnější právní předpisy pro odpovědnost za obsah provozovatele diskuzního fora jsou:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“)
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Zákon o některých službách informační společnosti byl přijat v České republice na základě vydané směrnice. Jeho výklad tak musí být eurokomfortní.

Provozovatelé diskuzních for se dovolávají výjimky

Provozovatelé diskuzních for se při stanovování odpovědnost za obsah, resp. vkládané příspěvky uživatelů dovolávají na stanovenou výjimku v §5 a §6 zákona o některých službách informační spoleřnosti.

Výjimky z odpovědnosti slovy zákona §5 a §6

Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

 • mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
 • dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Poskytovatelé služeb nejsou povinni

 • dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
 • aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Spadáte jako provozovatel diskuzního fora pod výjimku?

Toto je velmi častá otázka, zda provozovatel diskuzního fora skutečně spadá pod výjimku §5 a §6 zákona o některých službách informační společnosti a zda tedy neodpovídá za obsah vkládaný uživateli diskuzního fora.

Zahraniční soudní kauzy nám napovídají, že to nelze jednoznačně určit.

Více o porovnání a detailu soudních kauz najdete v článku zpracovaném advokátní kanceláří.

Přestože nelze jednoznačně určit, zda budete jako provozovatel diskuzního fora odpovědný za obsah, který vkládají sami uživatelé, máte možnost minimalizovat potenciální škody. Díky níže uvedeným opatřením snižujete pravděpodobnost, abyste řešili problémy s odpovědností za obsah v diskuzním foru.

Doporučení pro provozovatele diskuzních for

Pokud provozujete diskuzní forum na internetu anebo se zatím jen chystáte na jeho spuštění, důrazně doporučujeme zveřejnit Podmínky užívání diskuzního fora.

Jen upozorňujeme, že v těchto Podmínkách užívání diskuzního fora se nelze zprostit odpovědnosti za obsah, pokud jste dle zákona odpovědni.

Řada provozovatelů internetových fór píše do Podmínek užití:

Provozovatel diskuzního fora neodpovídá za vkládaný obsah uživateli…

Nezapomeňte, že touto větou se odpovědnosti nezbavujete. Vaši odpovědnost stanovuje způsob vedení diskuzního fora a rozhoduje o ni v případu sporu sám soud.

Anonymní forum není nejvhodnější způsob provozu, a proto implementujte povinnou registraci uživatelů. Zaveďte také vhodné mechanismy pro ověřování identity uživatelů.

Můžete využít také chytrých nástrojů pro automatické mazání obsahu s klíčovými slovy jako jsou vulgarismy, atd.

V ideálním případě stanovte moderátora, který se bude o čistotu diskuzního fora starat.

Pokud vás téma odpovědnosti provozovatele diskuzního internetového fora zajímá, pokračujte na článek: Provozujete diskuzní forum? Pozor na odpovědnost za komentáře a vložený obsah.

 

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech kontrolovali inspektoři České obchodní inspekce

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
Jubilejní 50.ročník filmového festivalu v Karlových Varech si nenechali ujít inspektoři České obchodní inspekce. Ti se zaměřili především na kontrolu stánkových prodejců, prodejcům občestveí, ubytovacích zařízení, atd.

85 kontrol a 41 pochybení

Statistiky nehovoří velmi příjemně. Z kontrolovaných 85 prodejců bylo zjištěno pochybení u 41 z nich. To je téměř 50% podíl.

Kontroly zaměřené na dodržování zásad poctivosti dopadly pro spotřebitele velmi nepříznivě.

Nejčastěji porušovali podnikatelé zákon o ochraně spotřebitele. Špatnou zprávou pro hosty karlovarských restaurací je, že ve většině případů se jednalo o závady zjištěné v celoročně provozovaných restauracích, nikoliv v sezónních stáncích s rychlým občerstvením.

Uvedl Ředitel inspektorátu Jan Řezáč.

Kde docházelo nejčastěji k porušení

 • Nejčastěji docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele.
 • K méně závažným proviněním patřílo neseznámení spotřebitele s cenou.
 • Prodejci používali váhy, které neměly platné úřední povolení.
 • Prodejci používali necejchované sklo.

Srovnání s loňským ročníkem Mezinárodního filmového festivalu

Bohužel letošní ročník se nepříznivě podepsal právě nad morálkou a dodržováním právních předpisů ze strany prodejců. Došlo k 15% zhoršení co se týče počtu zjištěných nedostatků.

Ještě více nepříjemnou zprávou je pak zjištění, že nepochybovali jen stankoví prodejci, ale rovněž provozovatelé stálých restauračních zařízení.

Řada pokut bude vzhledem k opakovanému zjištění nedostatků udělena ve správním řízení.


 

Celá zpráva České obchodní inspekce o kontrole provedené na Mezinárodním filmovém festivalu je dostupná na této adrese.

Mít živnostenské opravnění pro provoz eshopu nestačí

Pokud si chcete založit eshop, pak si nevystačíte pouze s živnostenským oprávněním. Při vydělávání peněz online a provozu internetového obchodu se musíte řídit hned několika zákony, které vám stanovují práva a povinnosti při vaší podnikatelské činnosti. Tento článek poskytuje krátké shrnutí, na co byste před provozem eshopu neměli zapomenout.

Každý provozovatel eshopu potřebuje živnostenský list

Chcete prodávat zboží nebo služby v eshopu? Pak určitě budete potřebovat živnostenský list (pokud podnikání není zaštítěno obchodní společností, např. společností s.r.o.). Pro značnou část internetových obchodů stačí tzv. živnost volná. Tato kategorie je určena druhem zboží či služeb, které v eshopu budete nabízet.

Ujistěte se proto, že Vaše prodávané zboží či poskytované služby nejsou zákony regulovány specificky.

Všeobecné obchodní podmínky

Zákony poměrně specificky regulují prodej přes internet a jako provozovatel eshopu máte více povinností (zejména informačních) narozdíl od provozovatele kamenné provozovny.

Všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem, který obsahuje práva a povinnosti nejen proovzovatele, ale také kupujícího. Korektními obchodními podmínkami plní provozovatel hned několik svých právních povinností.

Pamatujte, že každý eshop musí mít na svém webu zveřejněné své obchodní podmínky.

Pro kontrolu či vytvoření obchodních podmínek můžete kontaktovat specializovanou advokátní kancelář s přijatelnými cenami i pro začínající podnikatele.

Reklamační řád

Řada eshopů poskytuje na svém webu samostatný dokument s názvem Reklamační řád. Oddělením reklamačního řádu od obchodních podmínek docílíte především větší přehlednosti a zvýšíte důvěryhodnost svého eshopu.

Vzor odstoupení od smlouvy

Některé eshopy navíc poskytují vzor odstoupení od smlouvy přímo ke stažení pro své klienty. Jedná se o výborný tah, neboť dáváte kupujícmu jasně najevo, že jste transparentní eshop, kterému mohou důvěřovat.

Přehled zákonů pro provoz eshopu

Existuje celá řada zákonů, které regulují provoz internetového obchodu. Nejsou to navíc jen české zákony, ale také Směrnice a Nařízení Evropské Unie.

Nezapomeňte, že neznalost práva neomlouvá a jako podnikatel máte povinnost znát právo.

Provoz eshopu je upraven zejména v následujících předpisech:

 • Občanský zákoník
 • Zákon o ochraně spotřebitele
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o ochraně osobních údajů

Pokud prodáváte specifické zboží, jste povinni upravit své podnikání (a obchodní podmínky) dle specifických zákonů, např.

 • Zákon o léčivech
 • Zákon o zbraních a střelivu
 • Telekomunikační zákon

Prodáváte zboží, které mohou koupit pouze osoby starší 18 let?

Pokud ve svém eshopu prodáváte zboží určené pro osoby starší 18 let, nezapomeňte si prostudovat zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Jedná se zejména o prodejce tabákových výrobků, elektronických cigaret a erotického zboží.

Shrnutí – Zákony a eshopy

Výše uvedené příklady dokládají značnou rozmanitost českých zákonodárců v prostředí internetového nakupování. Jako provozovatel eshopu máte rozsáhlé povinnosti, které jsou definována v různých zákonech.

Pokud si nejste jisti „co smíte“ a „co nesmíte“, konzultujte své možnosti s odborníky. Vzory smluv a internetová fóra nejsou mnohdy vždy tím ideálním řešením, protože mohou rychle zastarat (např. nedávná velká novela celého soukromého práva) a neposkytují garantovaně správnou odpověď.