Konkurenční doložka je často neplatná

Při podpisu pracovní smlouvy můžete být vyzváni k tomu, abyste podepsali také tzv. konkurenční doložku. V horším scénáři se jedná o jedno ze závěrečných ustavení ve smlouvě, které je psáno malým písmem. Ne vždy však zaměstnavatel zformuluje konkurenční doložku podle zákonných předpisů a konkurenční doložka může tak být neplatná. Zaměstnanec ani zaměstnavatel jí pak nejsou vázáni.

Článek je vhodný pro zaměstnance, kteří se chtějí ujistit, zda je daná konkurenční doložka ve smlouvě platná a jaké povinnosti mají. Ocení jej také všichni podnikatelé, kterým bude vysvětleno, jak správně zformulovat konkurenční doložku a jak přistupovat k jejímu uzavírání.

Co je to konkurenční doložka

Konkurenční doložka je upravena v §310 a §311 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Její pravidla se aplikují jak pro pracovní vztahy založené pracovní smlouvou či dohodou (DPP a DPČ), tak na obchodní vztahy založené obchodní smlouvou (tedy pro OSVČ a podnikatele).

Upozornění: Přestože jste OSVČ, živnostník či podnikatel, některá ustanovení Zákoníku práce se na vás stále vztahují (příkladem je např. právě konkurenční doložka či zákaz schwarz systému, atp.).

Konkurenční doložka má za cíl chránit zaměstnavatele, resp. jeho know-how. Doložka de facto zamezuje zaměstnanci, který disponuje firemním know-how, aby v případě jeho výpovědi využil těchto znalostí v konkurenčním boji.

Zákonná úprava konkurenční doložky

Pokud podepíšete konkurenční doložku, zavazuje vás po dobu maximálně jednoho roku zdržet se jakékoli výdělečné činnosti, která je shodná s činností zaměstnavatele (či taková, která by byla soutěžní, čili konkurenční). V praxi to znamená, že nesmíte zejména působit ve stejném oboru jako váš zaměstnavatel.

Konkurenční doložka na více jak 1 rok je neplatná

Upozornění: Často se můžete setkat s případy, kdy vám konkurenční doložka zakazuje činnost na více než jeden rok. Takto upravená doložka, přestože je podepsána oběma smluvními stranami, je neplatná.

Konkurenční doložka musí obsahovat peněžité vyrovnání

Zaměstnavatel má navíc povinnost poskytovat zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Velmi často však dochází k tomu, že zaměstnanec neobdrží žádné peněžité vyrovnání. V případě, že vám zaměstnavatel nevyplatí minimálně 1/2 průměrného měsíčního výdělku do 15 dnů od uplynutí splatnosti, doporučujeme ho písemně vyzvat, aby splnil své zákonem stanovené povinnosti. Pokud k tomu ani po vyzvání nedojde, zašlete zaměstnavateli doporučeně svoji výpověď ke konkurenční doložce. Dohodou nejste vázání následující měsíc po doručení výpovědi.

Součástí konkurenční dohody bývá často smluvní pokuta. V případě porušení zaměstnance zdržet se konkurenční činnosti, je povinen smluvní pokutu zaměstnavateli zaplatit. Upozorňujeme, že zaměstnavatel by měl stanovit výši smluvní pokuty přiměřeně s ohledem na chráněný obsah a délku ochrany. V případě sporu může soud výši smluvní pokuty snížit. Pokud zaměstnanec zaplatí smluvní pokutu, není dále povinen zdržet se konkurenčních aktivit a může začít oprávněně podnikat ve stejném oboru.

Kdy je konkurenční doložka neplatná

Mimo výše uvedené případy doporučujeme dát si pozor na následující situace. Jakmile je totiž konkurenční doložka neplatná, nevyplývají z ní žádná práva a povinnosti oběma stranám. Obě strany se mohou tedy chovat tak, jakoby k podpisu vůbec nikdy nedošlo.

Konkurenční doložka musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. Písemně znamená také e-mailem (pozor, to však může vyvolat důkazní problémy), v žádném případě ne však ústně. Konkurenční doložka může být součástí pracovní či jiné smlouvy či může být sjednána tzv. samostatně (na zvláštním papíru).

Konkurenční doložku není možné vyžadovat po pedagogických pracovnících školských zařízení a sociálních služeb (případné podepsané konkurenční doložky jsou neplatné). Výjimkou jsou soukromé školy, kde jsou konkurenční doložky platné.

Shrnutí | To nejdůležitější z konkurenční doložky

  • Vyskytuje se jak v pracovních, tak v obchodních vztazích.
  • Chrání zaměstnavatele před únikem know-how.
  • Zaměstnanec nesmí vykonávat stejnou či soutěžní činnost.
  • Nejdéle po dobu 1 roku (nelze ani smluvně prodloužit).
  • Nemohou ji uzavřít pedagogičtí pracovníci.
  • Zaměstnanec je povinen vyplácet zaměstnanci peněžité vyrovnání.
  • Zaplacením smluvní pokuty konkurenční dohoda „zaniká“.