Konkurenční doložka je často neplatná

Při podpisu pracovní smlouvy můžete být vyzváni k tomu, abyste podepsali také tzv. konkurenční doložku. V horším scénáři se jedná o jedno ze závěrečných ustavení ve smlouvě, které je psáno malým písmem. Ne vždy však zaměstnavatel zformuluje konkurenční doložku podle zákonných předpisů a konkurenční doložka může tak být neplatná. Zaměstnanec ani zaměstnavatel jí pak nejsou vázáni.

Článek je vhodný pro zaměstnance, kteří se chtějí ujistit, zda je daná konkurenční doložka ve smlouvě platná a jaké povinnosti mají. Ocení jej také všichni podnikatelé, kterým bude vysvětleno, jak správně zformulovat konkurenční doložku a jak přistupovat k jejímu uzavírání.

Co je to konkurenční doložka

Konkurenční doložka je upravena v §310 a §311 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Její pravidla se aplikují jak pro pracovní vztahy založené pracovní smlouvou či dohodou (DPP a DPČ), tak na obchodní vztahy založené obchodní smlouvou (tedy pro OSVČ a podnikatele).

Upozornění: Přestože jste OSVČ, živnostník či podnikatel, některá ustanovení Zákoníku práce se na vás stále vztahují (příkladem je např. právě konkurenční doložka či zákaz schwarz systému, atp.).

Konkurenční doložka má za cíl chránit zaměstnavatele, resp. jeho know-how. Doložka de facto zamezuje zaměstnanci, který disponuje firemním know-how, aby v případě jeho výpovědi využil těchto znalostí v konkurenčním boji.

Zákonná úprava konkurenční doložky

Pokud podepíšete konkurenční doložku, zavazuje vás po dobu maximálně jednoho roku zdržet se jakékoli výdělečné činnosti, která je shodná s činností zaměstnavatele (či taková, která by byla soutěžní, čili konkurenční). V praxi to znamená, že nesmíte zejména působit ve stejném oboru jako váš zaměstnavatel.

Konkurenční doložka na více jak 1 rok je neplatná

Upozornění: Často se můžete setkat s případy, kdy vám konkurenční doložka zakazuje činnost na více než jeden rok. Takto upravená doložka, přestože je podepsána oběma smluvními stranami, je neplatná.

Konkurenční doložka musí obsahovat peněžité vyrovnání

Zaměstnavatel má navíc povinnost poskytovat zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání. Velmi často však dochází k tomu, že zaměstnanec neobdrží žádné peněžité vyrovnání. V případě, že vám zaměstnavatel nevyplatí minimálně 1/2 průměrného měsíčního výdělku do 15 dnů od uplynutí splatnosti, doporučujeme ho písemně vyzvat, aby splnil své zákonem stanovené povinnosti. Pokud k tomu ani po vyzvání nedojde, zašlete zaměstnavateli doporučeně svoji výpověď ke konkurenční doložce. Dohodou nejste vázání následující měsíc po doručení výpovědi.

Součástí konkurenční dohody bývá často smluvní pokuta. V případě porušení zaměstnance zdržet se konkurenční činnosti, je povinen smluvní pokutu zaměstnavateli zaplatit. Upozorňujeme, že zaměstnavatel by měl stanovit výši smluvní pokuty přiměřeně s ohledem na chráněný obsah a délku ochrany. V případě sporu může soud výši smluvní pokuty snížit. Pokud zaměstnanec zaplatí smluvní pokutu, není dále povinen zdržet se konkurenčních aktivit a může začít oprávněně podnikat ve stejném oboru.

Kdy je konkurenční doložka neplatná

Mimo výše uvedené případy doporučujeme dát si pozor na následující situace. Jakmile je totiž konkurenční doložka neplatná, nevyplývají z ní žádná práva a povinnosti oběma stranám. Obě strany se mohou tedy chovat tak, jakoby k podpisu vůbec nikdy nedošlo.

Konkurenční doložka musí být sepsána písemně, jinak je neplatná. Písemně znamená také e-mailem (pozor, to však může vyvolat důkazní problémy), v žádném případě ne však ústně. Konkurenční doložka může být součástí pracovní či jiné smlouvy či může být sjednána tzv. samostatně (na zvláštním papíru).

Konkurenční doložku není možné vyžadovat po pedagogických pracovnících školských zařízení a sociálních služeb (případné podepsané konkurenční doložky jsou neplatné). Výjimkou jsou soukromé školy, kde jsou konkurenční doložky platné.

Shrnutí | To nejdůležitější z konkurenční doložky

  • Vyskytuje se jak v pracovních, tak v obchodních vztazích.
  • Chrání zaměstnavatele před únikem know-how.
  • Zaměstnanec nesmí vykonávat stejnou či soutěžní činnost.
  • Nejdéle po dobu 1 roku (nelze ani smluvně prodloužit).
  • Nemohou ji uzavřít pedagogičtí pracovníci.
  • Zaměstnanec je povinen vyplácet zaměstnanci peněžité vyrovnání.
  • Zaplacením smluvní pokuty konkurenční dohoda „zaniká“.

Nejčastější chyby při uzavírání smlouvy

Fotografie "Worried! " od "Alon" je licencována pod CC BY 2.0
Fotografie „Worried! “ od „Alon“ je licencována pod CC BY 2.0

Uzavírání smlouvy je procesem, při kterém strany vstupují do smluvního vztahu a vznikají jim určitá práva a povinnosti. Většina podnikatelských smluv je tzv. dvoustranná, tedy vyžadují na jedné straně návrh na uzavření smlouvy a na straně druhé přijetí tohoto návrhu.

Mlčení nelze pokládat za souhlas

Není pravda, že mlčení je souhlas. Ani návrh smlouvy s dodatkem, že „pokud nevyjádříte v určité době svůj nesouhlas, má se za to, že smlouvu akceptujete“, vás nezavazuje k žádnému plnění.

Protože české právo je založeno na principu tzv. smluvní volnosti, každá strana musí vyjádřit svou vůli, pokud chce vstoupit do smluvního vztahu. Mlčením či vaší nečinností nemůžete vstoupit do nového smluvního vztahu (jiná situace je v případě např. změn obchodních podmínek již uzavřené smlouvy, např. v bankovním sektoru).

Jakákoli změna v původním návrhu smlouvy je obecně považována za nový návrh. Smlouva nemůže být uzavřena stvrzením upravené verze smlouvy. Příkladem může být situace, kdy protistrana přidá podmínku plnění a se smlouvou jinak souhlasí, resp. dá vám na vědomí, že smlouva je uzavřena, ale je vymíněna podmínka plnění. Tato smlouva právně uzavřena není, jedná se pouze o nový návrh protistrany a je nutné čekat na vaší akceptaci či další korekci smlouvy.

Smlouva nemusí být písemná, a přesto je platná

Každá smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Existuje množství smluv, pro které zákon nestanovil povinnou formu, mohou být tedy ústní (např. telefonické). Obecné pravidlo totiž zní, smlouva může být uzavřena ústně, pokud zákon nestanoví opak.

Velký problém smluv uzavřených ústně (tzv. gentleman’s agreements) jsou jejich důkazní možnosti. Velmi obtížně se před soudem dokazuje, že jste určitého dne uzavřeli s protistranou ústní smlouvu (protistrana může tvrdit opak a pak je to „slovo proti slovu“).

I přestože máte nahrávku rozhovoru v telefonu, nemusí ji soud přijmout jako důkaz. Nejčastějším důvodem je fakt, že nebyla pořízena s vědomím protistrany. Pokud tedy s nahráváním rozhovoru dotyčný nevyslovil souhlas, záznam vám ani u soudu nepomůže, neboť naráží na principy ochrany osobnosti garantované ústavními předpisy.

Slovo proti slovu není u soudu remíza

Situace před soudem „slovo proti slovu“ není patovou situací. Ten, kdo žaloval u soudu, neunesl důkazní břemeno, tedy dostatečně nedokázal soudu své tvrzení a soud mu tak nemůže přiznat jeho případný nárok (u soudu tedy prohraje).

Také e-mail je písemná forma smlouvy

Pokud zákon stanoví povinnou formu smlouvy písemně, lze tuto smlouvu uzavřít také emailem. Emailová a faxová forma je formou písemnou. Jedinou nevýhodou je chybějící podpis, který by garantoval, že email odeslal skutečně ten, kdo se podepsal. Ve sporu lze bezpochyby tvrdit, že dotyčný tento email neodeslal a ke vzniku smluvního vztahu tak chybí vůle protistrany. Toto řeší tzv. elektronický zaručený podpis. Pravdou však říci, že se mezi českými živnostníky a podnikateli příliš neujal.

V praxi se tak nejčastěji setkáváme s formou naskenované smlouvy s podpisem. Podnikatelé, jejichž jednotlivé zakázky dosahují vyšších cifer, ještě potvrzují naskenovanou formu korespondenčně zaslaným originálem smlouvy vč. podpisu.

Pozor na podstatné náležitosti smluv

Některé smlouvy (tzv. typové smlouvy) vyžadují ke své platnosti konkrétní obsahové náležitosti. V případě pracovní smlouvy to je to druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce. Pokud některá z podstatných náležitostí ve smlouvě chybí, smlouva vás ani protistranu k ničemu nezavazuje (nemáte práva ani povinnosti z této smlouvy).

Pozor proto na vzory smluv, které najdete zdarma dostupné na internetu. Raději využijte vzory smluv zpracované advokáty.

Doporučujeme, abyste si vždy ověřili, zda vaše smlouva před podpisem, obsahuje veškeré podstatné náležitosti. Pokud podnikáte, úpravu typových smluv a jejich podstatných náležitostí najdete v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) či zákoníku práce.