Nejčastější chyby při uzavírání smlouvy

Fotografie "Worried! " od "Alon" je licencována pod CC BY 2.0
Fotografie „Worried! “ od „Alon“ je licencována pod CC BY 2.0

Uzavírání smlouvy je procesem, při kterém strany vstupují do smluvního vztahu a vznikají jim určitá práva a povinnosti. Většina podnikatelských smluv je tzv. dvoustranná, tedy vyžadují na jedné straně návrh na uzavření smlouvy a na straně druhé přijetí tohoto návrhu.

Mlčení nelze pokládat za souhlas

Není pravda, že mlčení je souhlas. Ani návrh smlouvy s dodatkem, že „pokud nevyjádříte v určité době svůj nesouhlas, má se za to, že smlouvu akceptujete“, vás nezavazuje k žádnému plnění.

Protože české právo je založeno na principu tzv. smluvní volnosti, každá strana musí vyjádřit svou vůli, pokud chce vstoupit do smluvního vztahu. Mlčením či vaší nečinností nemůžete vstoupit do nového smluvního vztahu (jiná situace je v případě např. změn obchodních podmínek již uzavřené smlouvy, např. v bankovním sektoru).

Jakákoli změna v původním návrhu smlouvy je obecně považována za nový návrh. Smlouva nemůže být uzavřena stvrzením upravené verze smlouvy. Příkladem může být situace, kdy protistrana přidá podmínku plnění a se smlouvou jinak souhlasí, resp. dá vám na vědomí, že smlouva je uzavřena, ale je vymíněna podmínka plnění. Tato smlouva právně uzavřena není, jedná se pouze o nový návrh protistrany a je nutné čekat na vaší akceptaci či další korekci smlouvy.

Smlouva nemusí být písemná, a přesto je platná

Každá smlouva nevyžaduje ke své platnosti písemnou formu. Existuje množství smluv, pro které zákon nestanovil povinnou formu, mohou být tedy ústní (např. telefonické). Obecné pravidlo totiž zní, smlouva může být uzavřena ústně, pokud zákon nestanoví opak.

Velký problém smluv uzavřených ústně (tzv. gentleman’s agreements) jsou jejich důkazní možnosti. Velmi obtížně se před soudem dokazuje, že jste určitého dne uzavřeli s protistranou ústní smlouvu (protistrana může tvrdit opak a pak je to „slovo proti slovu“).

I přestože máte nahrávku rozhovoru v telefonu, nemusí ji soud přijmout jako důkaz. Nejčastějším důvodem je fakt, že nebyla pořízena s vědomím protistrany. Pokud tedy s nahráváním rozhovoru dotyčný nevyslovil souhlas, záznam vám ani u soudu nepomůže, neboť naráží na principy ochrany osobnosti garantované ústavními předpisy.

Slovo proti slovu není u soudu remíza

Situace před soudem „slovo proti slovu“ není patovou situací. Ten, kdo žaloval u soudu, neunesl důkazní břemeno, tedy dostatečně nedokázal soudu své tvrzení a soud mu tak nemůže přiznat jeho případný nárok (u soudu tedy prohraje).

Také e-mail je písemná forma smlouvy

Pokud zákon stanoví povinnou formu smlouvy písemně, lze tuto smlouvu uzavřít také emailem. Emailová a faxová forma je formou písemnou. Jedinou nevýhodou je chybějící podpis, který by garantoval, že email odeslal skutečně ten, kdo se podepsal. Ve sporu lze bezpochyby tvrdit, že dotyčný tento email neodeslal a ke vzniku smluvního vztahu tak chybí vůle protistrany. Toto řeší tzv. elektronický zaručený podpis. Pravdou však říci, že se mezi českými živnostníky a podnikateli příliš neujal.

V praxi se tak nejčastěji setkáváme s formou naskenované smlouvy s podpisem. Podnikatelé, jejichž jednotlivé zakázky dosahují vyšších cifer, ještě potvrzují naskenovanou formu korespondenčně zaslaným originálem smlouvy vč. podpisu.

Pozor na podstatné náležitosti smluv

Některé smlouvy (tzv. typové smlouvy) vyžadují ke své platnosti konkrétní obsahové náležitosti. V případě pracovní smlouvy to je to druh práce, místo výkonu a den nástupu do práce. Pokud některá z podstatných náležitostí ve smlouvě chybí, smlouva vás ani protistranu k ničemu nezavazuje (nemáte práva ani povinnosti z této smlouvy).

Pozor proto na vzory smluv, které najdete zdarma dostupné na internetu. Raději využijte vzory smluv zpracované advokáty.

Doporučujeme, abyste si vždy ověřili, zda vaše smlouva před podpisem, obsahuje veškeré podstatné náležitosti. Pokud podnikáte, úpravu typových smluv a jejich podstatných náležitostí najdete v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) či zákoníku práce.