Prohlášení poplatníka (růžový formulář)

Aby vám mohly být zohledňovány daňové slevy, je potřeba abyste vyplnili daňový formulář Prohlášení poplatníka (růžový formulář) , a to i tehdy, pokud si podáváte daňové přiznání sami. Laicky řečeno, formulář Prohlášení poplatníka vyplňujeme vždy, pokud jsme zaměstnanci a chceme uplatnit slevy.

POZOR: Nezapomeňte, že toto prohlášení je nutné doručit zaměstnavateli nejpozději do 15. 2., po tomto datu již nelze k žádosti o roční zúčtování daní ani k dokladům přihlédnout.

Vyplnění formuláře Prohlášení poplatníka ve zkratce

I. Oddíl

Je potřeba vyplnit především I. oddíl, odst. 1, kdy do prvního bílého políčka zleva vepíšete aktuální rok a škrtnete “neuplatňuji“. Odst. 2d) nezapomenou vyplnit studenti (do 26 let), kteří v aktuálním roce  studují a chtějí uplatnit daňovou slevu na studenta. Je nutné doložit potvrzení o studiu na aktuální školní rok).

II. Oddíl

V tabulce „Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů“ napište do prvního volného řádku – Na zdaňovací období – aktuální rok, datum a podpis .

Změny

V případě, že u vás došlo během roku k nějaké změně (např. změna stavu, bydliště, změna zaměstnavatele manželky,…), je třeba ji uvést na straně 2 do tabulky změn.

Roční zúčtování daní prostřednictvím zaměstnavatele

O roční zúčtování daní prostřednictvím zaměstnavatele žádáte prostřednictvím III. Oddílu Prohlášení poplatníka.

III. Oddíl

Na straně 3 vyplňte do příslušných kolonek „zdaňovací rok“ čtyřikrát pod sebou. Protože poslední zaměstnavatel má povinnost provést zúčtování daní za celý rok (nejen období tohoto zaměstnání), je nutné, abyste do této tabulky uvedli informace o měsících bez zdanitelných příjmů.

Odpočty

Sleva na dani na manželku/manžela

Tuto slevu na dani lze uplatnit, jen pokud celoroční příjem manželky/la nepřesáhl ve „zdaňovacím roce“  částku 68 000 Kč v hrubé výši.

TIP: Do příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a jiné dávky státní sociální podpory, výživné ani stipendium.

Poskytnutý dar

Je potřeba vypsat aktuální rok  a výši daru a doložit potvrzením od příjemce daru, kde bude uvedena výše částky, účel daru a způsob platby (aby to bylo dostatečně prokazatelné).

TIP: Jeden bezplatný odběr krve = 3 000 Kč. Dříve se jednalo o částku 2 000 Kč, vždy si proto zkontrolujte aktuální informace. 

Odečet zaplacených úroků z úvěru

Na straně 3 dole vyplňte „Prohlášení“ a na straně 4, 2b) vypište „zdaňovací rok“  a výši zaplacených úroků.
Je nutné doložit:

  • originál potvrzení od banky o skutečně zaplacených úrocích,
  • kopii úvěrové smlouvy,
  • dle účelu úvěru (výpis z listu vlastnictví, potvrzení družstva o členství, nájemní smlouvu, kopii občanského průkazu,…).

Odpočet platby příspěvku na penzijní připojištění

Vypište „zdaňovací rok“  a výši celkového příspěvku.
Je nutné doložit:

Odpočet na soukromé životní pojištění

Vypište„zdaňovací rok“  a výši částky.
Je nutné doložit:

  • originál potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném,
  • kopii smlouvy o soukromém životním pojištění.

Podmínky pro uplatnění:

  • Výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v 60 letech zaměstnance.
  • U smluv s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití musí být částka 40 000 Kč či 70 000 Kč (podle délky smlouvy: 5-15 let a nad 15 let).

Potvrzení pravdivosti a úplnosti

Nakonec jen doplňte „zdaňovací rok“ , datum a podpis.

Rate this post