Vracení poštovného aneb kdy musí eshop vracet zákazníkovi poštovné?

S nárůstem počtu internetových obchodů vyvstává stále častěji otázka, zda a v jakých konkrétních případech musí provozovatelé vrátit poštovné zákazníkovi. Jedná se o oblast, která v minulosti nabízela vícero právních výkladů. Dnes je však výklad i díky soudnímu rozhodnutí jednoznačný. Pozor však na některé internetové zdroje, které tyto změny bohužel nezaregistrovaly.

Vracení poštovného a konečný jednotný výklad

Velmi často se navíc setkáme s eshopaři, kteří si záležitost s vracením poštovného upraví samostatně ve svých obchodních podmínkách a při sporu se zákazníkem na ně vehementně odkazují. Toto je však nesprávný postup (sankce viz níže).

Při posuzování smluvních ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách eshopu je nutno vzít v potaz podstatu spotřebitelského práva, totiž ochranu slabší strany spotřebitele. Zákon výslovně uvádí, že žádné smluvní ujednání (např. obchodní podmínky eshopu) se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele či mu jinak zhoršit jeho postavení.

V praxi to znamená, že zákonná ustanovení v oblasti spotřebitelského práva mají přednost před všeobecnými obchodními podmínkami eshopu. Provozovatelé eshopu se nemohou zbavit svých povinností odchylnou úpravou ve svých obchodních podmínkách.

Při odstoupení od smlouvy musí eshop vrátit poštovné

Povinnost eshopu vrátit poštovné při odstoupení od smlouvy do 14 dní je založeno přímo zákonem a navíc potvrzeno soudním rozhodnutím. Zákon ukládá prodávajícímu povinnost vrátit zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebitele.

Z rozsudku Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že mezi tyto finanční částky patří vedle kupní ceny také náklady na dodání zboží spotřebiteli (např. poštovné či balné).

Spotřebitel však už nemá právo na poštovné při odesílání zboží zpět prodávajícímu

Spotřebitelé nemají právo na náhradu nákladů při vrácení zboží

Někteří spotřebitelé jsou velmi dobře obeznámeni s povinností eshopů vracet také poštovné při odstoupení od smlouvy a argumentují v emailové komunikaci přímo paragrafovým zněním.

Vedle toho si řada z nich navíc nárokuje ještě úhradu nákladů při vrácení zboží. Na toto však právo ale nemají. Vrácení výrobku při odstoupení od smlouvy provádí spotřebitel vždy na své vlastní náklady.

Doporučení pro spotřebitele

V případě, že eshop nechce uznat vaše právo na vrácení poštovného (účtovaného s kupní cenou zboží) při odstoupení od smlouvy, není možné řešit tento spor s Českou obchodní inspekcí.

Přestože ČOI dozoruje nad provozovateli eshopů, nemá zákonné kompetence řešit spory mezi spotřebitelem a prodávajícím. V těchto případech je doporučeno obrátit se žalobou na soud.

Doporučení pro eshopy

Veškeré spory ohledně vracení nákladů na dodání zboží s vámi musí řešit spotřebitel prostřednictví soudu.

Česká obchodní inspekce vám však může udělit pokutu v případě, že např. shledá rozpor ve všeobecných obchodních podmínkách se zákonem. Eshopy, které mají ve svých obchodním podmínkách klauzuli o tom, že poštovné spotřebiteli nevrací při jeho odstoupení od smlouvy, se vystavují riziku udělení pokuty. Toto jednání bude totiž kvalifikováno jako užití klamavé obchodní praktiky z důvodu poskytnutí nepravdivých informací o právech spotřebitele. Zkontrolujte si proto raději své obchodní podmínky, zda jsou v souladu se zákonem.